OGŁOSZENIE

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-460 Jedlicze, ul. Marii Konopnickiej 10
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ROBOTNICZE

 
I. Nazwa stanowiska pracy: pracownik komunalny
 
II. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział usług komunalnych i transportu
 
III. Rodzaj umowy:
1) umowa o pracę.
 
IV. Wymagania od kandydatów:
1) co najmniej wykształcenie zasadnicze.
 
V. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
2) sumienność,
3) dyspozycyjność,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) właściwa postawa etyczna, komunikatywność,
6) umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 
VI. Zakres obowiązków:
1) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) prace w wykonywane w Dziale usług komunalnych i transportu związane z utrzymaniem czystości, porządku i pielęgnacją zieleni w zakresie działalności spółki.
 
VII. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).
 
VIII. Termin, do którego należy składać dokumenty: 2 marzec 2018 roku, do godz. 1200
 
IX. Miejsce składania dokumentów:
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. M. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze
pok. nr 5 – Sekretariat
 
X. Dodatkowe informacje:
1) umowa na okres próbny,
2) skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
3) nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
4) oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,
6) w przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
7) oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
8) z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
9) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe będą wymagane od kandydatów, którzy zostaną o tym poinformowani telefonicznie.
 
XI. Wymagana klauzula
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek” OFERTA PRACY – pracownik komunalny”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.)”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.