OFERTA PRACY

OFERTA PRACY
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-460 Jedlicze, ul. Marii Konopnickiej 10
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NIEROBOTNICZE


I. Nazwa stanowiska pracy: pracownik biurowy  
II. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Usług Komunalnych i Transportu
III. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy:
1.umowa o pracę,
2.praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy.
IV. Wymagania od kandydatów:
1.co najmniej wykształcenie średnie techniczne – preferowany kierunek: ochrona środowiska,
2.znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i transportu,
3.znajomość pakietu MS Office.
V. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1.umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
2.sumienność,
3.dyspozycyjność,
4.umiejętność pracy w zespole oraz kontakt z Klientem,
5.właściwa postawa etyczna, komunikatywność,
6.umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
7.Inicjatywa, zaangażowanie oraz umiejętność efektywnego działania pod presją czasu.
VI. Zakres obowiązków – opis stanowiska pracy:
1.prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami zawartych umów,
2.sporządzanie umów, prowadzenie rejestrów oraz ewidencji z zakresu odbioru
i zagospodarowania odpadów,
3.obsługa magazynu,
4.obsługa wypożyczalni sprzętu,
5.obsługa programów informatycznych.
VII. Wymagane dokumenty:
1.CV, list motywacyjny.
2.Odręcznie podpisana klauzula informacyjna (art. 13, 14 RODO) oraz odręcznie podpisana klauzula zgody (art. 6, 9 RODO), które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
VIII. Termin, do którego należy składać dokumenty: 11 stycznia 2019 roku, do godz. 1200
IX. Miejsce składania dokumentów:
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. M. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze, pok. nr 5 – Sekretariat
X. Dodatkowe informacje:
1.umowa na okres próbny,
2.skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
3.nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
4.oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,
5.w przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
6.oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
7.z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
8.kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe będą wymagane od kandydatów, którzy zostaną o tym poinformowani telefonicznie.
XI. Wymagana klauzula
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek” OFERTA PRACY – pracownik biurowy”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji jest załącznikiem do niniejszej oferty.
 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.