Oferta Pracy

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-460 Jedlicze, ul. Marii Konopnickiej 10
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ROBOTNICZE

I. Nazwa stanowiska pracy: operator urządzeń oczyszczalni ścieków – elektromonter (elektryk) zakładowy.
II. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział wodociągu i kanalizacji.
III. Wymagania od kandydatów:
1) co najmniej wykształcenie zasadnicze
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajmość branży elektrycznej,
2) uprawnienia SEP E,
3) umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnych,
4) sumienność,
5) dyspozycyjność,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) właściwa postawa etyczna, komunikatywność,
8) umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
V. Mile widziane:
1) uprawenia SEP D
2) Prawo jazdy kat. B
VI. Zakres obowiązków:
1) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w systemie czterozmianowym,
2) do obowiązków m.in. należała będzie obsługa oczyszczalni ścieków, stacji zlewnej oraz przepopmowni ścieków na terenie Gminy Jedlicze,  wykonywanie prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń na sieci wod-kan.
VII. Wymagane dokumenty:
1) CV
2) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)
VIII. Termin, do którego należy składać dokumenty: 20 września 2019 roku, do godz. 10.00
IX. Miejsce składania dokumentów:
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. M. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze
pok. nr 5 – Sekretariat
X. Dodatkowe informacje:
1) umowa na okres próbny,
2) skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
3) nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
4) oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,
5) w przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
6) oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
7) z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe będą wymagane od kandydatów, którzy zostaną o tym poinformowani telefonicznie,
9) w razie pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 13 43 521 51 w. 103
XI. Wymagana klauzula
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek ”OFERTA PRACY – operator urządzeń oczyszczalni ścieków – elektromonter”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji jest załącznikiem do niniejszej oferty.
 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.