WAŻNE – ODBIÓR ODPADÓW po 01.06.2020 r.

JPGKIM – jesteśmy w gotowości do odbioru odpadów od  mieszkańców
 
W związku z wygaśnięciem umowy na odbiór odpadów z terenu Gminy Jedlicze z dniem 31.05.2020r. i brakiem zawarcia umowy na kolejny okres tj. od dnia 1 czerwca 2020r. działając na podstawie przepisu art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z póz. zm.) Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oferuje mieszkańcom Gminy Jedlicze zastępczy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.

 
Art. 6s. W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.
 
Warunki świadczenia usługi przez Przedsiębiorstwo:
1. Wypełnić formularz zlecenia wywozu.
2. Dostarczyć podpisany formularz zlecenia wywozu  do Przedsiębiorstwa.
3. Okleić odpady kodami kreskowymi zgodnymi z kodem podanym na zleceniu.
4. Wystawić odpady przed posesję w dniu wywozu ogłoszonym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
 
 
Na podstawie złożonego zlecenia o zwrot kosztu wywozu Przedsiębiorstwo, w imieniu Zleceniodawcy zwróci się bezpośrednio do Gminy Jedlicze.
 
Skąd wziąć formularz zlecenia wywozu?
Formularz zlecenia wywozu znajduje się pod podanym linkiem. Można też osobiście odebrać gotowy wydruk formularza w siedzibie Przedsiębiorstwa w Jedliczu przy ul. Konopnickiej 10.
 
Jak dostarczyć formularz zlecenia wywozu?
Poprawnie wypełniony i podpisany formularz zlecenia wywozu należy dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa w Jedliczu przy ul. Konopnickiej 10. Można też wręczyć go pracownikowi Przedsiębiorstwa podczas realizacji usługi "na trasie wywozu" w dniu wywozu ogłoszonym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
 
Jakie dane potrzebuje do wypełnienia formularza zlecenia wywozu?
Dane niezbędne do wypełnienia: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres posesji z której odbędzie się wywóz odpadów ilości worków i rodzaj odpadów w nich zgromadzonych. W odpowiednie pole proszę o wklejenie kodu kreskowego przypisanego do nieruchomości, z której odbierane są odpady. Proszę nie zapomnieć o podpisaniu formularza.
 
A jak nie mam worków tylko pojemniki to jak poprawnie wypełnić formularz?
Odpowiednikiem 1 szt. worka na odpady jest pojemnik do 120 l, natomiast odpowiednikiem 2 szt. worków jest pojemnik do 240 l.
 
Jak długo będę czekał na odbiór odpadów od momentu zlecenia?
Zlecenia będą realizowane zgodnie z harmonogramem wywozów ogłoszonym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
 
Kto ponosi koszty realizacji zlecenia?
Zgodnie z art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy. Na podstawie złożonego formularza Przedsiębiorstwo zwróci się bezpośrednio do Gminy o zwrot kosztów wywozu odpadów.
 
Czy jak wystawię odpady i nie złożę zlecenia, to czy odpady zostana odebrane?
NIE.

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.