OFERTA PRACY !

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
38-460 Jedlicze, ul. Marii Konopnickiej 10
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NIEROBOTNICZE

 

I. Nazwa stanowiska pracy: pracownik biurowy  
II. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Ekonomiczno-Finansowy
III. Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy:
1. umowa o pracę,
2. praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy.
IV. Wymagania od kandydatów:
1. co najmniej wykształcenie średnie – kierunki: ekonomia, administracja, rachunkowość,
2. doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości – co najmniej 3 lata,
3. znajomość zasad księgowości,
4. znajomość pakietu MS Office.
V. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
2. sumienność,
3. dyspozycyjność,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. właściwa postawa etyczna, komunikatywność,
6. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
VI. Zakres obowiązków – opis stanowiska pracy:
1. obsługa kasy Spółki,
2. sporządzanie pełnej dokumentacji w zakresie podatku VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o VAT,
3. wystawianie faktur z całokształtu działalności Spółki zgodnie z obowiązującym przepisami,
4. prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych Wspólnot Mieszkaniowych,
5. sporządzanie przelewów bankowych,
6. księgowanie dokumentów.
VII. Wymagane dokumenty:
1. CV, list motywacyjny.
2. Odręcznie podpisana klauzula informacyjna (art. 13, 14 RODO) oraz odręcznie podpisana klauzula zgody (art. 6, 9 RODO), które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
VIII. Termin, do którego należy składać dokumenty: 8 stycznia 2021 roku, do godz. 1500
IX. Miejsce składania dokumentów:
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. M. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze
pok. nr 6 – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
X. Dodatkowe informacje:
1. umowa na okres próbny,
2. skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
3. nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
4. oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,
5. w przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
6. oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
7. z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
8. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe będą wymagane od kandydatów, którzy zostaną o tym poinformowani telefonicznie.
XI. Wymagana klauzula
Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek” OFERTA PRACY – pracownik biurowy”.
 
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji jest załącznikiem do niniejszej oferty.
 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.