Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Stona inernetowa JPGKiM Sp. z o.o. – http://www.jpgkim.pl/

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stona inernetowa JPGKiM Sp. z o.o. – http://www.jpgkim.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Muller.
 • E-mail: jpgkim@jpgkim.pl
 • Telefon: +48 134352151

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze
 • E-mail: jpgkim@jpgkim.pl
 • Telefon: +48 134352151

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. mieści się przy ulicy Marii Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze jest częściowo dostosowana do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Otoczenie budynku nie posiada jasnego i klarownego systemu informacji nawigujących. Obiekt posiada jedno wejście od strony ul. Marii Konopnickiej.

Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,  podjazdu dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o odpowiedniej szerokości – wolne od barier poziomych przestrzeni. W budynku znajduje się łazienka niedostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W holu znajduje się punkt obsługi klienta, z którego osoby mogą korzystać w pozycji stojącej, jak i siedzącej. Pracownicy biura udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy w uzyskaniu informacji o sposobie załatwieniu spraw. W holu wejściowym brak jest wizualnej informacji przedstawiającej rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń. Znajduje się tam  miejsce do odpoczynku. Pomieszczenia posiadają dostateczne wytłumienie pogłosu i ewentualnego echa.

Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych oraz opiekunów z wózkami dziecięcymi wewnątrz obiektu. Jako alternatywne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest możliwość w przypadku niemożności dotarcia interesanta (osoby niepełnosprawnej) do budynku  Spółki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego w dogodny dla niego sposób.  Petenci mają prawo wstępu do budynku i pomieszczeń, w których prowadzona jest obsługa klienta z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Natomiast nie maja wstępu do pomieszczeń technicznych i gospodarczych. W całym obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo oraz brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Storna internetowa www.jpgkim.pl jest niedostosowana cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Serwis Biuletynu Informacji Publicznej zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS, JPG, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Punkt segregacji odpadów w Żarnowcu

Spółka na podstawie zawieranej co roku umowy z Gminą Jedlicze na działce zlokalizowanej w Żarnowcu zorganizowała Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Budynek jest częściowo dostosowany do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Otoczenie budynku nie posiada jasnego i klarownego systemu informacji nawigujących. Obiekt posiada jedno wejście od strony drogi powiatowej w Żarnowcu.

Część odpadów  odbieranych od mieszkańców gromadzenia jest w kontenerach KP-7 zlokalizowanych w otoczeniu budynku. Wysokość kontenerów może stanowić barierę, brak jest podestów z najazdami.

Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,  podjazdu dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o odpowiedniej szerokości – wolne od barier poziomych przestrzeni. W budynku znajduje się łazienka niedostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracownicy obsługi udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy w oddaniu odpadów segregowanych i załatwieniu spraw. Brak jest wizualnej informacji przedstawiającej rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń. Pomieszczenia nie posiadają dostatecznego wytłumienia pogłosu i ewentualnego echa.

Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Jako alternatywne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest możliwość w przypadku niemożności dotarcia interesanta (osoby niepełnosprawnej) do budynku  Spółki istnieje możliwość wyjścia pracownika w dogodny dla niego sposób.  Petenci mają prawo wstępu do budynku i pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W całym obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo oraz brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Plac wokół budynku wyłożony utwardzony jest klińcem, co może stanowić barierę.

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.