Dom Przedpogrzebowy

Regulamin korzystania z Domu Przedpogrzebowego w Jedliczu

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Dom Przedpogrzebowy wraz z znajdującą się w nim chłodnią położony w Jedliczu stanowi własność Gminy Jedlicze.

 

§ 2

Domem Przedpogrzebowym zarządza Zarządca wyłoniony zgodnie z obowiązującymi przepisami

przez Gminę Jedlicze zwanym dalej „zarządcą”.

 

§ 3

Korzystanie z Domu Przedpogrzebowego oraz chłodni jest odpłatne. Opłatę pobiera zarządca zgodnie

z cennikiem.

 

§ 4

Dom Przedpogrzebowy może być udostępniany również w przypadku, gdy pogrzeb będzie mieć miejsce na innym cmentarzu.

 

§ 5

1. Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada zarządca. Organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować się jego zaleceniom.

2. Na zarządcy ciąży również obowiązek postępowania zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi postępowania ze zwłokami.

 

§ 6

Drzwi zewnętrzne należy zamykać w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zwierzętami, owadami

i wysoką temperaturą.

 

§ 7

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu Przedpogrzebowego sprawują odpowiednie referaty Urzędu Gminy w Jedliczu, przy ul. Rynek 6.

 

Rozdział II

Korzystanie z pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego

 

§ 8

Dom Przedpogrzebowy służy do przechowywania zwłok i wykonywania ceremonii pogrzebowych.

Jest miejscem ciszy i powagi.

 

§ 9

1. Prawo przechowywania zwłok ludzkich w Domu Przedpogrzebowym ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(-ka),

2) krewni zstępni,

3) krewni wstępni,

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Ponadto prawo przechowywania zwłok ludzkich w Domu Przedpogrzebowym przysługuje osobom wskazanym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

 

§ 10

W skład Domu Przedpogrzebowego wchodzi sala ceremonialna. Sala ceremonialna udostępniana

jest na życzenie osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz dla osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej na godzinę przez pogrzebem.

 

§ 11

Dom Przedpogrzebowy czynny jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 a w soboty w godzinach od 7:00 do 11:00. Poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy informacyjnej.

 

§ 12

Dom Przedpogrzebowy przyjmuje i organizuje pochówki osób bez względu na ich wyznanie.

 

§ 13

Na godzinę przed planowaną uroczystością pracownicy zarządcy wystawiają trumnę z ciałem.

 

§ 14

W Domu Przedpogrzebowym możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby zmarłej

przez rodzinę i osoby bliskie oraz położenia przy trumnie wieńców i kwiatów.

 

§ 15

Nie zezwala się na przechowywanie w Domu Przedpogrzebowym zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych.

 

§ 16

Za przedmioty prywatne użyte do dekoracji lub obrządku pogrzebowego zarządca Domu Przedpogrzebowego nie ponosi odpowiedzialności.

 

Rozdział III

Korzystanie z chłodni

 

§ 17

Chłodnia przyjmuje do przechowywania ciała osób zmarłych przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem przypadków wymienionych w § 15 .

 

§ 18

Ciała do chłodni przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 przez pracownika zarządcy Domu Przedpogrzebowego, w pozostałe dni i po godzinach przez osoby upoważnione przez zarządcę.

 

§ 19

Dokumentem uprawnionym do przyjęcia ciała osoby zmarłej do chłodni jest karta zgonu wydana

przez lekarza. W przypadku gdy przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora.

 

§ 20

Do chłodni przyjmowane są osoby zmarłe w szpitalu jak i poza szpitalem.

 

§ 21

Przechowywanie ciała osoby zmarłej odbywa się z reguły do 48 godzin, a w sytuacjach szczególnych dopuszcza się dłuższe przechowywanie.

 

§ 22

Wydawanie ciała osoby zmarłej osobom uprawnionym do ich pochowania odbywa się w dni robocze

w godzinach od 7:00 do 15:00 a w soboty w godzinach od 7:00 do 11:00, poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy informacyjnej.

 

§ 23

Zarządca Domu Przedpogrzebowego nie ponosi odpowiedzialności za osoby prowadzące usługi pogrzebowe.

 

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

 

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.