Taryfy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (22.05.2018 – 22.05.2019)

Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

 

Uwzględniając zróżnicowanie uzasadnionych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.

Zaopatrzenie w wodę:

1.1.

Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych – Grupa A

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego, bądź wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach

1.2

Instytucje użyteczności publicznej, placówki handlowo-usługowe, zakłady przemysłowe, pozostali- Grupa B

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego, bądź wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach

1.3.

Gmina Jedlicze rozliczana za ilość wody pobranej do celów przeciwpożarowych – Grupa C

Wg zasad wynikających z umowy zawartej w tym celu z gminą

2.

Odprowadzanie ścieków:

2.1.

Gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych – Grupa A

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określonych na podstawie wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego, wodomierza dodatkowego, bądź ryczałtem wg. umowy

2.2.

Instytucje użyteczności publicznej, placówki handlowo-usługowe, zakłady przemysłowe, pozostali – Grupa B

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określonych na podstawie wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego, bądź ryczałtem wg. umowy

 

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

1) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

2) wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

3) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

4) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego, bądź urządzenia pomiarowego mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu).

Rodzaje i wysokość cen i stawk opłat

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat w rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

1) cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,

2) stawka opłaty abonamentowej – nie zależna od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,

 

W rozliczeniach za odebrane ścieki:

1) cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,

2) stawka opłaty abonamentowej – nie zależna od ilości odebranych ścieków, płacona za każdy miesiąc, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z §2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:

 

 

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

  • Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
  • O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
  • Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
  • Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
  • Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak w związku z tym wysokość stawek opłaty.
  • Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
  • Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy.
  • Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

 

Uchwałą nr LI/389/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. została ustalona dopłata do:

– ceny wody dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa A) w wysokości 1,16 zł za 1 m3 wody,

– ceny za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa A) w wysokości 3,00 zł za 1 m3 ścieków,

 

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.